Badania marketingowe

Badania marketingowe to zbieranie, analizowanie oraz prezentowanie danych, które związane są z sytuacją na rynku i służą do podejmowania decyzji marketingowych. Dzięki tego typu badaniom menadżerowie mogą wygenerować większą sprzedaż i efektywnie zarządzać marką czy przedsiębiorstwem.

Badania marketingowe, aby były przydatne w rozwoju firmy charakteryzują się następującymi cechami:

 • aktualność, czyli badania muszą być prowadzone systematycznie,
 • dostępność, czyli jeśli nie ma dostępu do dotarcia do dokładnych informacji to takie badimg_7-1024x652anie może zafałszować sytuację rynkową,
 • obiektywizm, czyli wyniki badań muszą być rzetelne,
 • opłacalność, czyli wynikające z badań korzyści  przewyższają koszty realizacji.

Każda firma działająca na rynku zmuszona jest do podejmowania decyzji w długofalowej strategii dla przedsiębiorstwa, więc potrzebne są do tego odpowiednie informacje rynkowe. Takie, które przekazywane są z rynku lub na rynek i zwiększają zasób wiedzy w branży jakiej działa firma (np. zakup dokonany przez konsumenta jest informacją o tym, że dany produkt spełnia jego oczekiwania).

Można wyróżnić dwa rodzaje źródeł pozyskiwania informacji:

 • wewnętrzna, czyli pochodząca z działalności przedsiębiorstwa i zawierające dane dotyczące kosztów, wielkości produkcji, sprzedaży, zapasów, posiadanych zasobów i możliwości;
 • zewnętrzna, czyli pochodzące informacje z otoczenia, w którym przedsiębiorstwo działa, dotyczą one charakterystyki rynku w tym konkurencji, pośredników handlowych, podaży, popytu, cen, itp.,; mogą mieć charakter krajowy lub zagraniczny.

Informacje zewnętrzne i wewnętrzne możemy podzielić na:

 • wtórne, które analizuje się wcześniej zgromadzone informacje i materiały np. dane statystyczne, sprawozdania itp.
 • pierwotne, które uzyskuje się w wyniku przeprowadzania badań np. w formie ankiet, wywiadów itp.

Istotą badań marketingowych jest to, że nie są one prostą, pojedynczą czynnością, ale złożonym wieloetapowym procesem. Etapy są ze sobą powiązane. Kolejność etapów nie jest dowolna. Badania marketingowe dzielimy na sześć etapów. Trzy pierwsze tworzą fazę przygotowania badania i sa powiązane z działaniami zbierania informacji. Trzy następne dotyczą realizacji badania i obejmują przetwarzania danych i prezentowania wyników badania.

Badania są przeprowadzane za pomocą różnych metod i instrumentów pomiarowych np. kwestionariusz. Podstawą każdego kwestionariusza są pytania, które dzielimy na:

 • merytoryczne, które dotyczą właściwej tematyki badania,
 • metryczkowe, czyli charakteryzacja respondenta.

Pytania w kwestionariuszu możemy podzielić na:

 • otwarte
 • zamknięte
 • półotwarte

Najprostszą grupą metod badawczych są ankiety, które polegają na samodzielnym, pisemnym udzieleniu odpowiedzi przez respondentów. Możemy je podzielić na dwie grupy:

 • metody, w których ankieter bierze udział (ankieta bezpośrednia)
 • metody bez udziału ankietera (ankieta pocztowa, prasowa, komputerowa)

Wyróżniamy również wywiady, w których respondent udziela odpowiedzi ustnych, które są zapisywane przez ankietera. Wywiady mogą być proste lub pogłębione.


Co łączy badania marketingowe i outsourcing pracowniczy?

Łączenie obydwu obszarów pozwala na zmniejszenie kosztów w firmie i generowanie oszczędności podatkowych. To również mniejsze zaangażowanie obecnych kadr w przedsiębiorstwie przy jednoczesnym korzystaniu nowej wykwalifikowanej siły roboczej.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się co możesz zyskać. 


Platforma badawczo-motywacyjna

Zarządzanie zasobami ludzkimi w każdym przedsiębiorstwie to ważny element jego funkcjonowania. Badanie efektywności pracy naszego zespołu, regularne sprawdzanie wiedzy pracowników i budowanie ich lojalności to codzienna ciężka praca menadżera niejednej firmy. Bez efektywnie pracującego personelu naszej firmy dłużej musimy poczekać na sukces w biznesie.

Wychodząc na przeciw problemom naszych klientów, zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy dedykowaną platformę badawczo – motywacyjną, która pomoże osobom decyzyjnym w danym przedsiębiorstwie zarządzać zespołem i wydatkami z tym związanymi.